من و این همه ... ریا !؟

هراس ناک است ...

حجم نفرتی که در خودم حمل می کنم ...

حجمی که در فرآیندی متبحرانه

با یک لبخند ، با چشمانی پر از مهر ، به محبت پوشالینی بدل می شود ...

 و در جمله ای چاکرانه به سویِ دیگران پرتاب می گردد ...

و  من سخت حیرت زده می شوم  از مشاهده ی اینهمه  تزویر ...

و به نگاه خودم می اندیشم ، در همه ی  لحظاتِ دوست داشتن ، که چه ساده و صمیمی ست  ...

و می ترسم  که  ورای  اینهمه صداقت  ,  شاید چه حجمی از منفعت نشسته باشد  ...

شاید چه حجمی  از فریب  ...

شاید چه حجمی  از دروغ  ... 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید