کاش ....

تا دل خویش محک کرده و سنجیدیمت

سادگی کرد دل ما و پسندیدیمت

خرقه ی کهنه ی شب بودی و ما ساده دلان

فکر کردیم سپیدی تو و پوشیدیمت

ما تو را ناب ترین نور گمان می کردیم

که دویدیم و به هر پنجره پاشیدیمت

عشق ، ای عشق تو در جام جنونمندی ما

شوکران بودی و بی واهمه نوشیدیمت

در گلوی دلمان چتر گشودی چون بغض

از همان غنچگی ای کاش که می چیدیمت

گر چه در چنته ی ما گریه ی سالوس نبود

بی صدا در خودمان یکسره باریدیمت

عشق ای منشأ پیدایش غم های بزرگ

کاش در خنده ی هر آینه می دیدیمت ....

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
مجید

از سر سبزیه ترس غزل تازه ی توست....

غريبه آشنا

زيبا بود مثل خودت اما .....

آسمان

سلام چرا به دفتر عشق ای خداوند لوح وقلم --- به غیر حیرت وحسرت نمی زنی رقمی-- شما می دانید چرا ؟ چرا؟ ؟ چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ناصح

اینم یه شعر کردی با ترجمه تقدیم به شما كه ده لین كه دلین ئه مرو ده شتت و كیو شینه چه نده مه لبه ندی ئیمه شیرینه بچوره سه ر گردی یاره ببینه له جیهاندا , گولیكی ره نگینه زه مز مه ی بولبولی به هارانی وورده بارانی ژیر ده وارا نی نه شئه ی به زمی سه ر چنارانی ووشكه سوفی ئه خاته گورانی ئه و ده مه ی روژ ئه گاته ئیواره رو و بكه ره شاخی گویژه بنواره عه ر شی په رو ه ردگاری لی دیاره دامه نی و ه ك به هه شتی ئاواداره ترجمه فارسی میگویند كه میگویند امروز دشت و كوه سبز است چقدر میعاد گاه ما شیرین است به قله (یار بینه ) صعود كن كه در جهان گلی رنگین است زمزمه بلبل بهارانش نم نم باران ریز عشوه گری برگهای بالای چنار بر اثر وزیدن نسیم صوفی متعصب را به آواز خواندن و جنب و جوش میاندازد وقتی كه غروب فرا میسرد به طرف كوه (گویژه) برو ببین كه عظمت طبیعت از انجا پیداشت دشت و دمن ان همچون بهشت پر آب و سبز و خرم است