کمی نوازش ....

خط می زنم به هر چه که از تو نشانی است
حتا به نام تو که پر از مهربانی است
خط می زنم به دلقک پیری که مثل من
انبوه غصه های دلش جاودانی است
قسمت به هر که قدر خودش سهم می دهد
چیزی که مال من شده مرگ مجانی است
روزی برای من پدرم گفت:زنده گی
یک مشت خاطرات ایام جوانی است
مریم از این غزل نشود منقلب شوی
این گریه های دایم مرد "روانی" است
یک روز می رسد سرخاکم گذر کنی
یک شاخه گل بریز که گور فلانی است ...

.......

******

پ . ن .... این روزها چه قدر دل نازک شده ای مریمم .... بیا کمی بغلت کنم و نوازشت کنم تا آرام بشوی .... آرام باش مریمی و بخند و بگذر .... فقط ادامه بده گل مریمم ...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
مژگان

[بغل]